کوتاه کننده لینک وان

امکانات پيشرفته

نام سفارشي

اگر نام سفارشي مي خواهيد، مي توانيد در پايين وارد کنيد

رمز عبور

با افزودن رمزعبور، مي توانيد محدوديتي براي دسترسي به آمار ايجاد کنيد.

توضيحات

اين توضيحات براي شناسايي آدرس در حساب تان کاربرد خواهد داشت.

هدفمندي جغرافيايي افزودن محل هاي بيشتر

اگر براي يک مطلب، صفحات مختلفي براي کشورهاي مختلف داريد، بسادگي مي توانيد با يک لينک، هرکشور را به صفحه خودش منتقل کنيد. کافيست کشور را انتخاب کرده و آدرس را وارد کنيد.

کوتاه کننده لینک شروع کنيد بيشتر بدانيد
يک داشبورد براي مديريت همه چيز

آناليز کامل نظارت کردن بر هرکاربر و هرلينکي که کليک مي شود

سيستم به شما اين امکان را مي دهد تا بر همه چيز نظارت داشته باشيد. چه ميزان کليک ها باشد، چه کشور يا ارجاع دهنده و هر داده ديگري.

داشبورد قوي يک داشبورد براي مديريت همه چيز.

داشبورد به شما اين امکان را مي دهد تا همه چيز را کنترل کنيد. لينک هاي تان را مديريت کنيد، بسته بسازيد، صفحات اسپلش تان را مديريت کنيد و تنظيمات تان را مقرر کنيد. همه يکجا و با يک داشبورد.

يک داشبورد براي مديريت همه چيز.

رمز عبور

براي محافظت از لينک تان در برابر استفاده هاي ناخواسته، رمزي قرار بدهيد.

هدفمندي جغرافيايي

از هدفمندي جغرافيايي براي اختصاصي کردن صفحات و ارتقا چند جانبه بندن تان استفاده نماييد.

بسته

لينک هاي تان را بسته بندي کنيد تا دسترسي به آنها ساده شود و براحتي بتوانيد از صفحه پروفايل تان آنها را به اشتراک بگذاريد.

اشتراک گذاري در فیسبوک

لينک تان را تنها با يک کليک از داشبورد به اشتراک بگذاريد.

2322

لينک ها ساخته شدند

5085792

کليک ها سرو شدند

150

کاربر ثبت نام شد